Psydate logo
Waar zeg je ja tegen?

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Waar zeg je ja tegen?

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
PsyDate: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
Wederpartij: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die gebruik maakt van of gebruik heeft gemaakt van de Diensten van PsyDate;
Student: studenten die een bachelor- of masteropleiding Psychologie of Orthopedagogiek volgen aan een universiteit in Nederland, of HBO en welke worden opgeleid tot psycholoog of orthopedagoog;
Overeenkomst: elke afspraak tussen PsyDate en Wederpartij tot het verlenen van Diensten door Student aan Wederpartij;
Partij(en): Wederpartij en PsyDate tezamen of ieder als individuele contractspartij;
Schriftelijk: berichtgeving per e-mail of per post;
Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
Diensten: de online Diensten die PsyDate aanbiedt. Hiermee wordt onder meer, maar niet uitsluitend bedoeld alle online gesprekken en activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de Wederpartij.

Artikel 2. Identiteit van PsyDate

Naam bedrijf: PsyDate
Straatnaam en nummer: Hekendorperweg 36      
Postcode en vestigingsplaats: 3421 VL Oudewater
Telefoonnummer: 06-31930578
KvK nummer: 6491147[EvG1] 

Artikel 3. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van PsyDate en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen PsyDate en Wederpartij.
Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien PsyDate niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PsyDate in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
De Dienst die PsyDate levert, gebeurt door Studenten op vrijwillige basis, Studenten worden hiervoor niet betaald. Studenten voeren deze werkzaamheden uit naar hun beste kunnen en op basis van hun inzichten. PsyDate kan mede gelet op het ervaringsniveau van de Studenten niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden c.q. aangeboden Diensten immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt.
Studenten geven uitdrukkelijk geen advies en gaan het gesprek aan ter indicatie van de hulpvraag. Een eventuele vervolgstap gebeurt expliciet niet door de Student, maar altijd door een daarvoor deskundig en specifiek opgeleid persoon.
De Overeenkomst leidt voor PsyDate tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gegeven adviezen ligt derhalve volledig bij Wederpartij. PsyDate en Student zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of de gevolgen van uitvoering van het gegevens advies door Wederpartij.
PsyDate is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten.
PsyDate kan besluiten de Overeenkomst te stoppen en/of niet verder in behandeling te nemen. Wederpartij wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht door PsyDate. PsyDate is in een dergelijk geval zoals bedoeld in lid 10 niet verplicht om Wederpartij door te verwijzen naar een Derde.
PsyDate heeft de mogelijkheid c.q. het recht om, wanneer zij van mening is dat haar Diensten worden gebruikt voor onrechtmatige en/of ongewenste doeleinden of wanneer het gebruik van Diensten door Wederpartij in strijd is met deze algemene voorwaarden, de wet, de vereisten van redelijkheid en/of billijkheid en/of de openbare orde, Wederpartij  het recht te ontzeggen om nog langer van de Diensten van PsyDate gebruik te maken. PsyDate brengt de Wederpartij zo spoedig mogelijk Schriftelijk van deze ontzegging op de hoogte.
Geen enkele vorm van (online) agressie of anderszins ongepast danwel onwenselijk gedrag jegens Studenten wordt getolereerd. Indien er sprake is van (non-)verbale agressie richting Studenten of een onheuse bejegening, heeft PsyDate het recht om de Overeenkomst met Wederpartij onmiddellijk te beëindigen.
In een geval zoals bedoeld in lid 12 wordt na overleg met Student altijd aangifte tegen Wederpartij gedaan bij de politie.

Artikel 4. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als PsyDate gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden PsyDate niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
PsyDate behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien PsyDate weigert, dan zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten (Overeenkomst/Overeenkomsten).
Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PsyDate onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht voor Wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten omdat het hier gaat om een Dienst zoals bedoeld in artikel 6:230p sub d onder 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1.      De totale aansprakelijkheid van PsyDate is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van PsyDate uit te keren bedrag.
2.      Niet beperkt is de aansprakelijkheid van PsyDate voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PsyDate.
3.      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij PsyDate meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen PsyDate vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
4.      PsyDate is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
5.      PsyDate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat PsyDate is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.
6.      Iedere aansprakelijkheid, voortvloeiend uit of in verband met uitvoering van de Overeenkomst is uitgesloten. Hieronder worden ook begrepen feitelijk onjuiste en/of vertraagde adviezen.
7.      Studenten die werkzaamheden verrichten voor PsyDate zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de Overeenkomst.

Artikel 8. Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van PsyDate in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan PsyDate kan worden toegerekend in geval van een van de wil van PsyDate onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van PsyDate kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege.
Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan PsyDate niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang PsyDate niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmacht situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. PsyDate is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als PsyDate als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 9. Honorarium/Prijzen

Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
PsyDate behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
PsyDate heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. PsyDate zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht PsyDate niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 10. Betaling en facturering

Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PsyDate te melden.
Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door PsyDate gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 14 (veertien) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is PsyDate gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van PsyDate op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens PsyDate direct opeisbaar.
De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Klachten

Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij PsyDate terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
Wederpartij dient PsyDate in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan PsyDate is gemeld, wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

Artikel 12. Overdracht

Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van PsyDate. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door PsyDate uitgevoerde Overeenkomst rusten bij PsyDate. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
De door PsyDate verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door PsyDate is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met PsyDate.
PsyDate behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de Overeenkomst tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
PsyDate heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
Wederpartij vrijwaart PsyDate voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
Indien PsyDate auteursrecht heeft op een in opdracht van Wederpartij gemaakt portret, dan geeft Wederpartij PsyDate toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij.
Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van PsyDate op schadevergoeding.

Artikel 14. Beheer

1.      PsyDate is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.
2.      Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
3.      Wederpartij is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik - waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik - dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Wederpartij zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Wederpartij niet toegestaan om gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derden.
4.      Wederpartij zal de door PsyDate gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.
5.      PsyDate is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen.
6.   Een wijziging die naar het redelijk oordeel van PsyDate een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
7.      PsyDate behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. PsyDate beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische Diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. Wederpartij komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe.
8.      PsyDate is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door PsyDate te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens PsyDate ontstaat.

Artikel 15. Geheimhouding

Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Student en/of Wederpartij in het kader van de Overeenkomst heeft verkregen, is verplicht voor Student en/of Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Student en/of Wederpartij en of PsyDate is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien Student en/of Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Student en/of Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Student en/of Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van PsyDate een direct opeisbare boete van 500,- (vijfhonderd) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van PsyDate, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op Overeenkomsten tussen PsyDate en Wederpartij is enkel Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en PsyDate zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin PsyDate gevestigd is.

Artikel 17. Survival

De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden, blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 18. Wijziging of aanvulling

Naam onderneming is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal PsyDate Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
Indien de wijziging PsyDate de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Wederpartij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.